درياچه پريشان يكي از زيباترين و بزرگ‌ترين درياچه‌هاي آب شيرين ايران و خاورميانه است كه در بخش جره و بالاده شهرستان كازرون قرار گرفته است. اين درياچه به نام‌هاي مور، پريشان و فامور نيز شناخته مي‌شود. درياچه پريشان از جمله اكوسيستم‌هاي پايداري است كه در اثر عوامل تكتونيك به وجود آمده، ميليون‌ها سال است كه شرايط خود را حفظ كرده ‌و داراي چهار گونه ماهي بومي به نام‌هاي ماهي زردك، ماهي سرخه، ماهي پرك و مار ماهي آب شيرين و همچنين چند گونه ماهي وارداتي نظير ماهي كپور، ماهي فيتوفالك و آمور است كه در سال ۱۳۶۸ به درياچه وارده شده‌ است. در اين درياچه تنها كپور معمولي با شرايط تالاب سازش پيدا كرده و دوگونه ديگر مشكلات عديده‌اي را در تالاب به وجود آورده‌ است.