تكيه معاون‌الملك، بنايی تاريخی متعلق به اواخر دوره قاجار كه به دستور حسن‌خان معينی معروف به معاون‌الملك ساخته شده‌است، یکی از مهم‌ترین بناها در بافت تاريخی كرمانشاه به حساب می‌آید.

 

نكته بارز در اين تكيه که «معمار محمد» معروف به معمار سياه  آن را بنا کرده، كاشيكاری‌های گسترده، زيبا و متنوع آن است، كاشی‌كاری‌هایی كه توسط استاد حسن كاشی‌پز تهرانی با كمك استاد حسن خطاط كرمانشاهی و استاد سيد ابوالقاسم مانی خلق شده‌اند.

تابلوهای كاشی كاری اين بنا که تصاوير مختلفی از جمله مراسم عزای حسينی، پادشاهان ايران، ماجرای برتخت نشستن مختار، نقوش مربوط به ايران باستان و همچنين تصویر مشاهير و بزرگان كرمانشاه را نشان می‌دهد، غوغايی از رنگ و تصویر در اين تكيه به وجود آورده‌است.

تکيه معاون‌الملک از سه بخش حسينيه، زينبيه و عباسيه ساخته شده‌ است. حسينه دو طبقه اين تكيه با طاق‌ها و ارسی‌های هلالی، دو فرشته منقوش بر روی كاشی‌كاری‌‌ها دارد كه ازنقوش طاق بستان الهام گرفته‌شده‌است، تابلو‌های كاشيكاری اين حسينه علاوه بر فرشتگان تصاوير ديگری همانند تابلويی از مراسم عزای حسينی را نيز به نمايش درآورده‌ است، بيشتر نقاشی‌های اين بخش از تكيه به سبك قهوه‌خانه‌ای است.

بخش ديگر اين تكيه را زينبيه تشكيل می‌دهد كه عمارتی مسقف و 8 ضلعی است كه طبقه دوم آن محل جلوس بانوان بوده‌است، گنبد اين تكيه نيز برروی بخش زينبيه قرار دارد، 18 تابلو نقاشی شده بر روی كاشی ديوارهای اين بخش را پوشانده است.

اما بزرگترين قسمت تكيه معاون‌الملك را عباسيه تشكيل می‌دهد، اين بخش از تكيه معمولا برای تعزيه خوانی استفاده می‌شده‌ است، در بخش جنوبی عباسيه ايوانی با دو ستون بزرگ و اشكال مارپيچی قرار دارد.

در عباسيه نيز تابلوهای كاشی‌كاری با تصاويری از پادشاهان ايرانی، نقوش مربوط به دوره باستان، مراسم محتشم خوانی، تابلويی از داستان حضرت يوسف و بارگاه حضرت سليمان ديده می‌شود.

تکیه معاون‌الملک در خیابان حداد عادل در کرمانشاه واقع شده‌است.